Biedrībām, nodibinājumiem un arodbiedrībām, saskaņā ar Ministru kabineta 2022.gada 14.jūlija noteikumu Nr. 439 “Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem un grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā” noslēguma jautājumu 112. un 113.punktu, savā grāmatvedības uzskaitē, sākot ar 2023.pārskata gadu, būs jānodrošina, noteikumos noteiktā prasība atsevišķi norādīt saņemto ziedojumu un dāvinājumu summas skaidrā naudā un bezskaidrā naudā un pārskata gada sākumā un beigās jānorāda skaidras naudas un bezskaidras naudas atlikumi. Tām biedrībām un nodibinājumiem, kam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, būs  jānorāda sabiedriskā labuma guvēju skaits sadalījumā pa veidiem – fiziskas personas, objekts, teritorija.

Reliģiskām organizācijām un to iestādēm saskaņā ar Ministru kabineta 2022.gada 21. jūnija noteikumu Nr. 380 “Noteikumi par reliģisko organizāciju un to iestāžu gada pārskatiem un grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā” noslēguma jautājumu 98. un 100.punktu, savā grāmatvedības uzskaitē, sākot ar 2023.pārskata gadu, būs jānodrošina noteikumos noteiktā prasība atsevišķi norādīt saņemto ziedojumu un dāvinājumu summas skaidrā naudā un bezskaidrā naudā un pārskata gada sākumā un beigās uzrādīt skaidras naudas un bezskaidras naudas atlikumu, kā arī atsevišķi nodalīt ziedojumu un dāvinājumu izlietojumu statūtos paredzētajiem mērķiem. Tām reliģiskajām organizācijām, kam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, būs jānorāda sabiedriskā labuma guvēju skaits sadalījumā pa veidiem – fiziskas personas, objekts, teritorija.

Lasi vairāk: https://www.fm.gov.lv/lv/izmainas-nodoklu-joma-sakot-ar-2023gadu?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Similar Posts